Zestawienie publikacji opublikowanych, w czasopismach znajdujących się na liście czasopism B

Lp.

Imię i nazwisko

Autora publikacji

Tytuł publikacji

Tytuł czasopisma

Termin 
wydania

Zadanie

1.       

Żakowska-Biemans S., Gutkowska K., Kosicka-Gębska M., Sajdakowska M., Wierzbicki J.

Segmentacja konsumentów wołowiny w Polsce

Handel Wewnętrzny

2011, nr 6

1

2.       

Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. Sajdakowska M., Kosicka-Gębska M., Wierzbicki J

Perception of beef attributes by Polish consumers as a factor determining demand for this food category

Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia

2011, nr 10 (4)

1

3.       

Sajdakowska M., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Kosicka- Gębska, M. Wierzbicki J.

Factors influencing the decision – making process of beef consumers

Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia

2012, nr 11 (1)

1

4.       

K. Gutkowska, M. Kosicka-Gębska, M. Sajdakowska, S. Żakowska-Biemans,J. Wierzbicki, C. Jasiński, A. Batóg, M. Walkowiak

[red. nauk. Krystyna Gutkowska]

Możliwości rozwoju rynku wołowiny w Polsce w kontekście zachowań konsumentów wobec mięsa - odniesienia międzynarodowe

Wydawnictwo SGGW

2012. - S. 39-53

1

5.       

Guzek D., Głąbska D., Pogorzelski G., Kozań K.,Sakowska A., Wojtasik-Kalinowska I., Wierzbicka A.

Analiza porównawcza składowych barwy rostbefu wołowego w zależności od zastosowanych technik obróbki cieplnej

Inżynieria rolnicza

Z. 1(141), T. 1

 Zadanie 1
 i 4

6.       

Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kosicka- Gębska, M. Wierzbicki J.

Polish beef consumers: emerging or declining market?  to 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 2010

Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production.

2013, vol. 133

1

7.       

Wierzbicka A., Guzek D., Gutkowska K., Wierzbicki J., Woźniak A.

 

Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych rezultatów Projektu ProOptiBeef.

Mat. Konf. Międzynarodowej Jubileuszowej z okazji 35 – lecia istnienia Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji nt ,,Nauka o żywieniu człowieka – osiągnięcia i wyzwania’ ’Wydawnictwo SGGW

2013 – s. 533-539

Zadanie 1 Zadanie 4

Zadanie 5

8.       

M. Konarska, K. Kuchida, D. Guzek, D. Głąbska, A. Wierzbicka, K. Gutkowska, R. Polkinghorne –

Evaluation of marbling and color of frozen beef using image analysis.

59th International Congress of Meat Science and Technology

IVQ2013

ZADANIE 1 i 4

9.       

Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A.

 

Guidelines for application of the constant on-line measurements in the beef industrial production - using computer image analysis and other modern techniques of measurement.

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

2013, Vol. 58 (2)

ZADANIE 1 i 4

10.    

Guzek D., Głąbska D., Konarska M., Wierzbicka A.

 

Evaluation of the relationship between intramuscular fat and connective tissue quantity in beef rib eye cross section, measured using a computer image analysis, with confirmation and fat class of carcasses

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Vol. 58, No. 2, 43-46, 2013

ZADANIE 1 i 4

11.    

Nogalski Z., Pogorzelska-Przybyłek P., Wroński M., Wielgosz-Groth Z., Purwin C.,Sobczuk-Szul M.,Mochol

The Effect of Body Conformation on Meat Performance in Young Bulls

 

Journal of Animal Production Advances

IV 2012

2

12.    

Plewa R., Plewa P.

Koncepcja metodyki akwizycji danych z urządzeń pomiarowych w laboratorium mobilnym.

Postępy Nauki i Techniki, 13,117-126

2012

2A

13.    

Plewa P., Plewa R., Pogorzelski G., Przysucha T., Wierzbicka A.

Analysis of the insemination effectiveness of dairy cattle with the semen from specialized bulls breeds in the cross breeding system

Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 11(2), 33-41

2012

2A

14.    

Guzek D., Głąbska D., Pietras J., Plewa P., Wierzbicka A.

Relation of marbling and connective tissue quantity in cube roll with conformation and fat class of carcasses.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae 302 (25) 2013

2013

2A

15.    

Ewa Dąbrowska, Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska, Marek Cierach

Zawartość kolagenu w mięśniach tylnej ćwierćtuszy wołowej

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

2011

3

16.    

Jacek Niedźwiedź,

Halina Ostoja, Tomasz Żmijewski,

Marek Cierach

Porównanie metod oznaczania glikogenu w wołowej tkance mięśniowej

 

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

 

2011

 

3

17.    

Jacek Niedźwiedź, Tomasz Żmijewski, Halina Ostoja, Marek Cierach

Porównanie wartości maksymalnej siły cięcia wybranych mięśni z tylnej ćwierćtuszy wołowej

 

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

 

2011

 

3

18.    

Marek Cierach, Tomasz Żmijewski, Agnieszka Bilicka, Halina Ostoja, Agata Ziomek

Ocena cech jakościowych steków wołowych w zależności od parametrów obróbki cieplnej

 

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

2011

 

3

19.    

Jacek Niedźwiedź, Halina Ostoja, Marek Cierach

Tekstura mięśnia longissimus thoracis et lumborum, mieszańców bydła ras mięsnych, poddawanego dojrzewaniu metodą mokrą

Acta Agrophysica

2012

 

3

20.    

Magdalena Dudek, Ewa Malczyk, Julia Marchel, Marek Cierach

Dobór parametrów testu zrywania wołowych steków restrukturyzowanych

Inżynieria Rolnicza

2013

 

3

21.    

Julia Marchel,

Tomasz Żmijewski,

Marek Cierach,

Ewa Malczyk

Wpływ przechowywania mięsa wołowego w stanie zamrożonym na wielkość wycieków rozmrażalniczych i cieplnych oraz teksturę mięsa

Acta Agrophysica

2013

 

3

22.    

Jacek Niedźwiedź,

Halina Ostoja,

Marek Cierach

Instrumentalny pomiar parametrów tekstury i ocena organoleptyczna

kruchości wołowego mięsa kulinarnego

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

2013

 

3

23.    

 

Jacek Niedźwiedź, Halina Ostoja,

Tomasz Żmijewski, Marek Cierach

Wczesne zmiany poubojowe w wołowej tkance mięśniowej

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

2013

 

 

3

24.    

Hoffmann M., Waszkiewicz-Robak Bożena, Świderski Franciszek

Functional food of animal origin, meat and meat products

Nauka Przyroda Technologia

2010

4

25.    

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka

Analiza składowych barw RGB wołowej zrazowej górnej po obróbce cieplnej prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie barwy mięsa surowego

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

2012 vol. 57 (1) s.55-58

4

26.    

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do prognozowania barwy mięsa wołowego po obróbce cieplnej

Postępy Nauki i Techniki

01/2012

4

27.    

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka

Analiza możliwości prognozowania barwy polędwicy wołowej poddanej obróbce cieplnej prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie składowych barwy mięsa surowego.

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

2012

4

28.    

Moczkowska M., Świderski F.

Związki lotne kształtujące smakowitość mięsa

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

2012

4

29.    

Konarska M., Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A.

Systemy klasyfikacji mięsa wołowego w Polsce i w innych krajach a jego realna jakość.

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Problemy rolnictwa światowego

2012

4

30.    

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka

Porównanie możliwości prognozowania barwy łopatki wołowej dla różnych metod obróbki cieplnej

Postępy Nauki
i Techniki

06/2012

4

31.

Półtorak A., Gębski J., Wyrwisz J., Zalewska M., Łopacka J., Ulanicka U., Żontała K., Stelmasiak A., Wierzbicka A.

Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu w ocenie wybranych wyróżników jakości mięsa wołowego.

Inżynieria rolnicza

2012

4

32.

Wierzbicka A., Ulanicka U., Półtorak A., Wyrwisz J., Zalewska M., Stelmasiak A., Marcinkowska- Lesiak M., Żontała K., Łopacka J

Spektrometria w bliskiej podczerwieni jako metoda wyznaczania składu podstawowego mięsa wołowego.

Inżynieria rolnicza

2012

4

33.

Świderski F., Kostyra E., Wasiak-Zys G., Hoffmann M., Jesionkowska K..

Raport z badań dotyczących oceny jakości sensorycznej surowego mięsa wołowego badanego w Projekcie ProOptiBeef z uwzględnieniem dojrzewania.

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

2013

4

35.

Sadowska A., Rakowska R., Świderski F.

Raport z badań dotyczących wpływu czasu dojrzewania na jakość sensoryczna mięsa woł.

Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

2013

4

36.

Trójczak R., Trypuz R., Grądzki P.,  Wierzbicki J.,  Woźniak A.

Evaluation of beef production and consumption ontology and presentation of its actual and potential applications

Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems(275—278)

2013

 

5

37.

Wierzbicka A., Guzek D., Wojtasik-Kalinowska I., Molęda Z., Głąbska D.

Analysis of the components of colour of beef inside after thermal treatment conducted using various methods.

Inżynieria rolnicza

2014, 4

4

   38.

Kulicki P., Trypuz  R., Trójczak R., Wierzbicki J., Woźniak A.

Ontology-based representation of scientific laws

{MTSR 2013, CCIS 390}

(430—439)

2013

 

5

   39.

Kulicki P., Trypuz R.,  Wierzbicki J.

Towards beef production and consumption ontology and its application

Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (483---488)

2012

5

 

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka