Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody"
Lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Nr projektu: PO IG.01.03.01-00-204/09 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Opis Projektu: Założeniem projektu jest zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego sektora wołowiny poprzez kompleksowe badania i stworzenie nowej wiedzy opracowanej w ujęciu holistycznym w obszarze nauk związanych z jakością mięsa wołowego, co w konsekwencji przyczyni się do stworzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu produkcyjnego i dystrybucji oraz wzrostu popytu na mięso wołowe, dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i poprawy konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego i wołowiny. Przewiduje się otrzymanie w rezultacie projektu wyników badań opracowanych w interaktywnej bazie wiedzy zaopatrzonej w elementy benchmarkingu i optymalizacji. Projekt zakłada, że dostęp do wyników badań będzie zgodny z zasadami transferu technologii w POIG.

Cel Projektu
Celem ogólnym projektu jest zdobywanie i zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki, poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców sektora wołowiny i rozwoju polskiego społeczeństwa. Projekt spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności jednostek naukowych konsorcjum, przedsiębiorstw sektora wołowiny poprzez wdrożenie innowacji w oparciu o nowe efektywne i prorynkowe technologie produkcji i sprzedaży wołowiny. Nastąpi wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poprzez uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy dostępnej przez Internet dla uczestników sektora wołowiny. Projekt jest rozwojowy o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce w sektorze wołowiny i ma szczególne znaczenie społeczne poprzez wpływ rezultatów projektu na poprawę efektywności i dochodowości sektora wołowiny wysokiej jakości oraz zmianę zwyczajów żywieniowych w aspekcie zdrowia społeczeństwa.

Cele szczegółowe Projektu
Cele na poziomie:
produktów: przeprowadzenie badań przez współpracujące jednostki naukowe i przedsiębiorstwa z udziałem znaczącej liczby naukowców w tym nowozatrudnionych, studentów, doktorantów i zakup niezbędnej aparatury badawczej,
rezultatów: opracowanie nowych technologii i zastosowań praktycznych, publikacja wyników, współpraca z sektorem wołowiny i transfer technologii (wdrożenia, zgłoszenia patentowe, nieodpłatne przekazanie wyników), utworzenie nowych miejsc pracy w tym etatów badawczych, rozwój kadry naukowej,
jakościowe: wzmocnienie współpracy między sektorem B+R a przedsiębiorstwami sektora wołowiny oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności tych jednostek, poprawa zdrowia społeczeństwa, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry naukowej, zwiększenie udziału produktów innowacyjnych sektora wołowiny w rynku międzynarodowym.

Uzasadnienie dla realizacji projektu wynika z ważnych przesłanek społeczno-gospodarczych. Przez ostatnie 20 lat polscy konsumenci sukcesywne zmniejszali konsumpcje wołowiny z 17,6 kg/osobę w 1989 r. do 4 kg/osobę w 2008 roku. Polscy konsumenci sukcesywnie odwracali się od wołowiny. Doprowadziło to do znacznego spadku pogłowia bydła przed akcesją do UE i zmniejszenia liczby hodowców ze względu na nieopłacalność produkcji żywca wołowego. Otwarcie europejskiego rynku wołowiny dla polskich producentów poprawiło tę sytuację z tym, że ceny uzyskiwane za polską wołowinę są relatywnie niskie. Pogorszyło sytuację od strony konsumentów, wzrost ceny i obniżenie jakości wołowiny sprzedawanej w Polsce wpłynęło na pogorszenie relacji jakości do ceny. Istnieją jednak znaczne rezerwy cenowe i rezerwy popytu do wykorzystania poprzez poprawę organizacji produkcji i wzrost roli marketingu w łańcuchu dostaw wołowiny.

Członkowie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego od wielu lat są aktywni w dziedzinach, które są przedmiotem badań, Projekt jest konsekwencją ich dotychczasowych prac. Istotną wartością tego Projektu jest to, że badania obejmujące wszystkie etapy procesu w układzie holistycznym od właściwego doboru genetycznego poprzez hodowlę, dobrostan zwierząt, oddziaływanie na środowisko tej produkcji zwierzęcej, transport, ubój, dojrzewanie w odpowiednich warunkach temperaturowych i czasowych, porcjowanie, pakowanie, dystrybucję, wskazanie konsumentowi odpowiedniej metody obróbki termicznej, badania konsumenckie dają możliwość zidentyfikowania i oszacowania stopnia wpływu poszczególnych etapów procesu wytwarzania na jakość końcową mięsa wołowego definiowaną z punktu widzenia konsumenta.

Projekt składa się z sześciu komplementarnych zadań badawczych:

Zadanie 1-Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce
Kierownik Zadania: mgr inż. Jerzy Wierzbicki
e-mail: jerzy.wierzbicki@prooptibeef.pl Tel. kom. +48 728328800
Badania popytu na mięso wołowe pozwalają na określenie grup docelowych kampanii informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych na temat atrybutów mięsa wołowego o szczególnych właściwościach oraz dokonanie diagnozy zachowań konsumentów na rynku mięsa wołowego z uwzględnieniem czynników wyboru poszczególnych rodzajów mięsa przez konsumentów; zwyczajów żywieniowych w zakresie udziału określonych rodzajów mięsa w diecie; dokonanie typologii konsumentów ze względu na preferencje wobec mięsa wołowego, jak również określenie preferencji wybranych grup konsumentów stanowiących reprezentację. Opracowana metodyka procesu projektowania kampanii informacyjno-edukacyjnych mięsa wołowego o szczególnych właściwościach będzie wykorzystywana przez przedsiębiorców do opracowania kampanii informacyjno-edukacyjnych. Zebrane informacje nt. charakterystyk mięsa wołowego spełniającego w wysokim stopniu oczekiwania konsumenta, zapewni dane dla projektowania procesu produkcji żywca i mięsa wołowego spełniającego w wysokim stopniu wymagania konsumenta (realizatorzy: SGGW w Warszawie i PZPBM).

Zadanie 2- Ocena efektywności opasania bydła i jego wartości rzeźnej
Kierownik Zadania: prof. nadzw. dr hab. Zenon Nogalski
e-mail: zena@uwm.edu.pl  Tel. +48 895233823
W celu opracowania narzędzi projektowania i optymalizacji procesu produkcji mięsa odpowiedniej jakości realizowane są badania i obserwacje kontrolowanych opasów, które pozwalają na ocenę wpływu czynników genetycznych i żywieniowych na efektywność opasania, na wskaźniki wartości rzeźnej oraz wartości odżywczej, prozdrowotnej i walory sensoryczne wołowiny (realizator: UWM w Olsztynie).

Zadanie 2A-Ocena efektywności europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowalniczych z populacją bydła mlecznego polskich ras PCB, PCZB, POL-HF – w warunkach polowych
Kierownik Zadania: inż. Jacek Pisula
e-mail: jacek.pisula@proptibeef.pl  Tel.kom.+48 668052117
Równolegle są prowadzone badania polowe w celu ocen efektywności europejskiej genetyki w programach krzyżowania towarowego na populacji polskich krów PCB, PCzB i POL-HF. Rezultaty zadania pozwalają również na opracowanie modeli produkcji wołowiny kulinarnej z wykorzystaniem w żywieniu pasz z użytków zielonych, w celu ograniczenia lub wyeliminowania GMO z produkcji wołowiny kulinarnej (realizator: PZPBM i SGGW w Warszawie).

Zadanie 3 - Zmiany biochemiczne i ocena właściwości technologicznych mięsa
Kierownik Zadania: dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM
e-mail: akwiat@uwm.edu.pl Tel.+48 895233207
Analiza zmian biochemicznych zachodzących we wczesnym stadium po uboju i w czasie dojrzewania mięsa oraz ocena właściwości technologicznych mięsa wołowego pozwala ustalić w pierwszym rzędzie prawidłowość przebiegu zmian poubojowych i zależność wartości wyróżników tych zmian od modyfikowanych czynników przyżyciowych i poubojowych. W drugim etapie doświadczenia określane są właściwości technologiczne mięsa wołowego uzyskiwanego przy różnych zmiennych genetycznych, żywieniowych, środowiskowych i innych w odniesieniu do zakładanych i zbadanych preferencji konsumentów. Zostaną zaproponowane metody obróbki mięsa wołowego podnoszące jego przydatność kulinarną i wartość odżywczą (realizator UWM w Olsztynie).

Zadanie 4 - Charakterystyka wartości odżywczej oraz ocena cech jakościowych metodami sensorycznymi i instrumentalnymi
Kierownik Zadania: dr inż. Andrzej Półtorak
e-mail: andrzej_poltorak@sggw.pl Tel. +48 225937073
Analiza sensoryczna, badania właściwości fizycznych, wartości odżywczych oparte o najnowsze metody testów eksperckich oraz oceny instrumentalnej w celu ustanowienia podstawy do budowy korelacji wyników z uzyskanych wyróżników jakości pozyskanych z metod sensorycznych i instrumentalnych. Badanie umożliwia uzyskanie syntetycznych wskaźników jakości mięsa wołowego obrazujących wpływ wybranych zmiennych na końcową jakość i satysfakcję konsumenta oraz określenie preferencji konsumenckich, które stanowią o popycie na danej jakości mięso wołowe (realizator: SGGW w Warszawie).

Zadanie 5 - Modelowanie procesów
Kierownik Zadania: mgr inż. Alicja Woźniak
e-mail: alicja.wozniak@prooptibeef.pl Tel. kom. +48 666337299
Zamykającym etapem całościowego postępowania doświadczalnego jest modelowanie procesów opasania bydła, oceny wartości rzeźnej na podstawie predykcji satysfakcji konsumenta oraz uruchomienie interaktywnej bazy wiedzy. W tym etapie w celu uzyskania wysokiej użyteczności społecznej i gospodarczej wyników projektu opracowana jest i zostanie wdrożona aplikacja nowoczesnej, ergonomicznej bazy danych umożliwiająca dostęp producentów rolnych, przetwórców, konsumentów i naukowców oraz handlowców i eksporterów do wyników badań poprzez Internet, zaopatrzona w elementy benchmarkingu i optymalizacji (realizator: SGGW w Warszawie, PZPBM).

Określenie końcowego wyniku projektu
Osiągnięcie celów zakładanych w projekcie wpłynie na podniesienie konkurencyjności polskiego sektora wołowiny, wzmocni pozycję polskich producentów wołowiny na wspólnym europejskim rynku, pozwoli na efektywną i rentowną produkcję eksportowanych cieląt i młodego bydła opasowego, co da możliwości uzyskania przez polskich rolników wartości dodanej.
Rezultat Projektu – interaktywna baza wiedzy zaopatrzona w mechanizmy benchmarkingu i optymalizacji produkcji – będzie dla przedsiębiorców narzędziem do projektowania procesu produkcji mięsa wołowego w sposób gwarantujący niski koszt, osiągniecie powtarzalnych parametrów spełniających oczekiwania konsumenta w stopniu maksymalizującym wartość dodaną. Takie narzędzie, tj. interaktywna baza wiedzy jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali Polski i UE, wzmacniającymi pozycję konkurencyjną polskich producentów wołowiny. Wyniki Projektu absolutnie i bezspornie będą miały istotny i pozytywny wpływ na podwyższanie konkurencyjności producentów oraz przetwórców Żywca wołowego dlatego, ze podejmowane decyzje produkcyjne będą bazowały na najnowszych wynikach preferencji rynkowych konsumentów, którzy chcą uzyskiwać maksymalną satysfakcję z nabywanego mięsa wołowego. Tak więc realizowana będzie produkcja pod potrzeby rynkowe z wartością dodaną w zakresie jakości bazującej na dobrostanie zwierząt, co jest zgodne z tendencjami obecnie występującymi w UE.

Polski

Partnerzy projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka